Home Page

Order your

lunch online

 

Our pre-ordered lunches are delivered and enjoyed daily around Amsterdam at various agencies and studios. For smaller orders we use the services of Deliveroo. Please check it out, they are just as fast!

 

Order online

Book & Catering

Catering

on a larger scale

 

Serving locals muffins, sandwiches, juices and coffees in our tiny shop, we also prepare corporate meals on a larger scale that are delivered or served on location.

MAIL US FOR MORE INFORMATION

 

 

 

 

About Small World

Good Food is Good Mood

About

Small World

 

All food is made on the premises, from hot meals to cakes and pestos. We use fresh produce delivered daily, quality oils and cheeses. Baked goods are made with real butter and we use Belgian chocolate. Our juices are extracted while you wait. The superior blend of coffee we make is roasted freshly for us in Amsterdam. The food is made with care and pride. We create homemade style food without preservatives.

 

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN – SMALL WORLD CATERING

The English version of our Terms and Conditions is available on request.

Artikel 1: Partijen
SWC: Small World Catering, de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Opdrachtgever: de (rechts)persoon die Small World Catering de opdracht geeft tot catering.

Artikel 2: Algemeen
Voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken, gelden deze voorwaarden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen SWC en Opdrachtgever waarop SWC deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

Artikel 3: Offertes
De offertes van SWC zijn twee weken geldig, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4: (Aan)betaling
1) In door haar te bepalen gevallen kan SWC van Opdrachtgever een aanbetaling van 25% van het totaalbedrag verlangen. De overige 75% wordt dan door Opdrachtgever voldaan na levering van de diensten door SWC.
2) Indien de aanbetaling niet tijdig geschiedt, heeft SWC het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling te ontbinden en heeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
3) Eventuele incassokosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 5: Vertraging
Indien Opdrachtgever niet op het afgesproken tijdstip aanwezig is of indien Opdrachtgever grote vertraging veroorzaakt, worden eventuele extra gemaakte kosten door SWC in rekening gebracht aan Opdrachtgever.

Artikel 6: Annulering door Opdrachtgever
1) Bij annulering na de definitieve bevestiging van de opdracht brengt SWC € 25,- aan administratiekosten aan Opdrachtgever in rekening.
2) Daarnaast brengt SWC aan Opdrachtgever in rekening:
a) 20% van het totaalbedrag bij annulering 2 tot 1 weken voor de datum van levering;
b) 50% van het totaalbedrag bij annulering 7 tot 2 dagen voor de datum van levering;
c) 100% van het totaalbedrag bij annulering 48 uur of korter voor de datum van levering.
3) Wordt de annulering deels geannuleerd, in die zin dat het totaalbedrag van de opdracht met meer dan 10% verkleind wordt, dan gelden voor deze gedeeltelijke annulering de bepalingen zoals vermeld in artikel 5.2.
4) Annulering dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.

Artikel 7: Annulering door SWC
1) SWC, is gerechtigd om wegens overmacht de overeenkomst te annuleren. Als overmacht zal gelden iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de opdracht door SWC, zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren redelijkerwijs onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt. Zo mogelijk biedt SWC, onder dezelfde voorwaarden aan Opdrachtgever (een) vervangende mogelijkheid aan op het overeengekomen tijdstip dan wel in een andere periode.
2) In het geval bedoeld in lid 1 heeft de wederpartij het recht het door SWC geboden alternatief te weigeren.

Artikel 8: Aansprakelijkheid Opdrachtgever
Schade veroorzaakt door Opdrachtgever en/of haar gasten en medewerkers aan eigendommen van SWC, haar medewerkers of aan derden komt voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 9: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op eventuele geschillen is het Nederlands recht van toepassing, zij zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.